કિમ કાર્દાશિયન અને કાન્યે વેસ્ટ લેશે છુટા-છેડા; કરોડો રૂપિયા અને અમુક શરતો સાથે કોર્ટની બહાર કર્યું સેટલમેન્ટ

કિમ કાર્દાશિયન અને કાન્યે વેસ્ટ લેશે છુટા-છેડા; કરોડો રૂપિયા અને અમુક શરતો સાથે કોર્ટની બહાર કર્યું સેટલમેન્ટ