ઉત્તર કોરિયાના તાનાશાહ કિમ જોંગ ઉનની છોકરી મિસાઇલ પરીક્ષણ દરમિયાન પ્રથમ વખત જાહેરમાં જોવા મળી