ખોડલધામ મંદિરના ટ્રસ્ટી નરેશ પટેલની કોર્ટ મેરેજમાં માતા પિતાની સહિ ફરજિયાત કરવાની માંગ; વિધાનસભામાં આપ્યું નિવેદન

ખોડલધામ મંદિરના ટ્રસ્ટી નરેશ પટેલની કોર્ટ મેરેજમાં માતા પિતાની સહિ ફરજિયાત કરવાની માંગ; વિધાનસભામાં આપ્યું નિવેદન