28 મહિના પછી લખનૌની જેલમાંથી બહાર આવ્યા કેરલના પત્રકાર સિદ્દીકી કપ્પન, દેશદ્રોહ અને હાથરસ કાંડમાં હિંસા ફેલાવાનો હતો આરોપ

28 મહિના પછી લખનૌની જેલમાંથી બહાર આવ્યા કેરલના પત્રકાર સિદ્દીકી કપ્પન, દેશદ્રોહ અને હાથરસ કાંડમાં હિંસા ફેલાવાનો હતો આરોપ