કેટરિના કૈફની ફિલ્મ ‘ફોન ભૂત’ એક અઠવાડિયામાં 50 કરોડ પણ ન કમાઈ શકી, બજેટ કાઢવામાં પણ નિષ્ફળ રહી આ ફિલ્મ

કેટરિના કૈફની ફિલ્મ ‘ફોન ભૂત’ એક અઠવાડિયામાં 50 કરોડ પણ ન કમાઈ શકી, બજેટ કાઢવામાં પણ નિષ્ફળ રહી આ ફિલ્મ