ઇન્દોરમાં બીગબોસ 16ના વિનર અને રેપર એમસી સ્ટેનના લાઈવ કોન્સર્ટ દરમિયાન બબાલ, કરણી સેનાએ આપી મારપીટની ધમકી

ઇન્દોરમાં બીગબોસ 16ના વિનર અને રેપર એમસી સ્ટેનના લાઈવ કોન્સર્ટ દરમિયાન બબાલ, કરણી સેનાએ આપી મારપીટની ધમકી