ફિલ્મ ‘કંતારા’ એ વિશ્વભરમાં કરી ₹400 કરોડથી વધુની કમાણી; કર્ણાટકમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની

ફિલ્મ ‘કંતારા’ એ વિશ્વભરમાં કરી ₹400 કરોડથી વધુની કમાણી; કર્ણાટકમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારી ફિલ્મ બની