હિન્દી બોક્સ ઓફિસ પર પણ સાઉથની ફિલ્મ ‘કંતારા’નો દબદબો; રીલીઝના 26 દિવસબાદ પણ કરી રહી છે સારી કમાણી

હિન્દી બોક્સ ઓફિસ પર પણ સાઉથની ફિલ્મ ‘કંતારા’નો દબદબો; રીલીઝના 26 દિવસબાદ પણ કરી રહી છે સારી કમાણી