કાનપુરમાં કચરામાં ખોરાક શોધતી વખતે ગાયના મોંમાં ફૂટ્યો બોમ્બ, આખું જડબું તૂટી ગયું, CCTV મેળવી તપાસ કરી રહી છે પોલીસ

કાનપુરમાં કચરામાં ખોરાક શોધતી વખતે ગાયના મોંમાં ફૂટ્યો બોમ્બ, આખું જડબું તૂટી ગયું, CCTV મેળવી તપાસ કરી રહી છે પોલીસ