અફઘાનિસ્તાનના કાબુલમાં ચીની હોટલમાં થયો મુંબઈ 26/11 જેવો હુમલો; આતંકવાદીઓની ગોળીઓથી બચવા લોકો બારીમાંથી કૂદયા

અફઘાનિસ્તાનના કાબુલમાં ચીની હોટલમાં થયો મુંબઈ 26/11 જેવો હુમલો; આતંકવાદીઓની ગોળીઓથી બચવા લોકો બારીમાંથી કૂદયા