દુનિયામાં એકમાત્ર ટાપુ એવો છે જ્યાં ફક્ત એક ઘર અને એક વૃક્ષ જ છે, જે USમાં આવેલો છે અને તેનું નામ Just Enough Room છે

દુનિયામાં એકમાત્ર ટાપુ એવો છે જ્યાં ફક્ત એક ઘર અને એક વૃક્ષ જ છે, જે USમાં આવેલો છે અને તેનું નામ Just Enough Room છે