વડોદરા કોર્ટે મંજૂર કર્યા જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાનું પેપર લીક કરવાના આરોપી જીત નાયકના 10 દિવસના રિમાન્ડ, હૈદરાબાદના પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાંથી બહાર કાઢ્યું હતું પેપર

વડોદરા કોર્ટે મંજૂર કર્યા જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાનું પેપર લીક કરવાના આરોપી જીત નાયકના 10 દિવસના રિમાન્ડ, હૈદરાબાદના પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાંથી બહાર કાઢ્યું હતું પેપર