ગુજરાત: ભરૂચના ઝઘડિયામાં નર્મદાકાંઠા વિસ્તારમાં જોશીમઠ જેવી સ્થિતિ, રેતખનનથી ઘર-જમીનોમાં તિરાડો, નર્મદાનું વહેણ પણ બદલાયું

ગુજરાત: ભરૂચના ઝઘડિયામાં નર્મદાકાંઠા વિસ્તારમાં જોશીમઠ જેવી સ્થિતિ, રેતખનનથી ઘર-જમીનોમાં તિરાડો, નર્મદાનું વહેણ પણ બદલાયું