અમદાવાદના વાડજમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામો હટાવાની કામગીરી જિજ્ઞેશ મેવાણીએ અટકાવી, સરકાર પર લગાવ્યો બિલ્ડરો માટે ગરીબ વર્ગને હેરાન કરવાનો આરોપ

અમદાવાદના વાડજમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામો હટાવાની કામગીરી જિજ્ઞેશ મેવાણીએ અટકાવી, સરકાર પર લગાવ્યો બિલ્ડરો માટે ગરીબ વર્ગને હેરાન કરવાનો આરોપ