ફિલ્મ ‘પઠાન’ ના સોંગ ‘બેશર્મ રંગ’ વિવાદ પર બોલ્યા જાવેદ અખ્તર- ‘દરેક ધર્મનું અલગ અલગ સેન્સર બોર્ડ હોવું જોઈએ’

ફિલ્મ ‘પઠાન’ ના સોંગ ‘બેશર્મ રંગ’ વિવાદ પર બોલ્યા જાવેદ અખ્તર- ‘દરેક ધર્મનું અલગ અલગ સેન્સર બોર્ડ હોવું જોઈએ’