જાપાન દેશનો પાસપોર્ટ એ વિશ્વનો સૌથી શક્તિશાળી પાસપોર્ટ છે, જો તમારી પાસે જાપાની પાસપોર્ટ છે તો તમે 151 દેશોમાં વિઝા વિના મુસાફરી કરી શકો છો

જાપાન દેશનો પાસપોર્ટ એ વિશ્વનો સૌથી શક્તિશાળી પાસપોર્ટ છે, જો તમારી પાસે જાપાની પાસપોર્ટ છે તો તમે 151 દેશોમાં વિઝા વિના મુસાફરી કરી શકો છો