ગુજરાત સરકારે મહેસૂલી આવક વધારવા બાર વર્ષ પછી જંત્રી દરોમાં કર્યો બમણો વધારો, આજથી જ લાગુ થશે નવા દર, ગ્રાહકો-બિલ્ડરોમાં નારાજગી

ગુજરાત સરકારે મહેસૂલી આવક વધારવા બાર વર્ષ પછી જંત્રી દરોમાં કર્યો બમણો વધારો, આજથી જ લાગુ થશે નવા દર, ગ્રાહકો-બિલ્ડરોમાં નારાજગી