જમ્મુ કાશ્મીરમાં સેના અને પોલીસનું સંયુક્ત ઓપરેશન: ટ્રકમાં છુપાઈને પહોચ્યા હતા સિધરા, ચેકિંગ દરમિયાન થયું હતું ફાયરિંગ

જમ્મુ કાશ્મીરમાં સેના અને પોલીસનું સંયુક્ત ઓપરેશન: ટ્રકમાં છુપાઈને પહોચ્યા હતા સિધરા, ચેકિંગ દરમિયાન થયું હતું ફાયરિંગ