2024ની લોકસભાની ચૂંટણી જે.પી. નડ્ડાની અધ્યક્ષતામાં લડશે ભાજપ, જૂન-2024 સુધી ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષપદે યથાવત્ રહેશે

2024ની લોકસભાની ચૂંટણી જે.પી. નડ્ડાની અધ્યક્ષતામાં લડશે ભાજપ, જૂન-2024 સુધી ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષપદે યથાવત્ રહેશે