જેપી નડ્ડાએ ભરૂચમાં કહ્યું, ‘જો બિડેન માસ્ક પહેરે છે પરંતુ અમે નથી પહેરતા, તો તે વડા પ્રધાન મોદીના કારણે શક્ય છે’

જેપી નડ્ડાએ ભરૂચમાં કહ્યું, ‘જો બિડેન માસ્ક પહેરે છે પરંતુ અમે નથી પહેરતા, તો તે વડા પ્રધાન મોદીના કારણે શક્ય છે’