‘સન ફિસ્ટ મેરી લાઇટ’ વેચતી કંપની ITC લિમિટેડના બિસ્કીટના પેકેટમાંથી એક બિસ્કીટ ઓછુ નીકળતા ગ્રાહકને એક લાખનું વળતર ચુકવવા કોર્ટ નો આદેશ

‘સન ફિસ્ટ મેરી લાઇટ’ વેચતી કંપની ITC લિમિટેડના બિસ્કીટના પેકેટમાંથી એક બિસ્કીટ ઓછુ નીકળતા ગ્રાહકને એક લાખનું વળતર ચુકવવા કોર્ટ નો આદેશ