પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી બિલાવલ ભુટ્ટોએ આપ્યું વિવાદાસ્પદ બયાન: યુક્રેન સાથે કરી કાશ્મીરની તુલના, કહ્યું- UNSC પ્રસ્તાવ ફક્ત કાગળનો ટુકડો

પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી બિલાવલ ભુટ્ટોએ આપ્યું વિવાદાસ્પદ બયાન: યુક્રેન સાથે કરી કાશ્મીરની તુલના, કહ્યું- UNSC પ્રસ્તાવ ફક્ત કાગળનો ટુકડો