ઈસરોની વધુ એક અવકાશી સિદ્ધિ: PSLV મારફત OceanSat-3 સહીત એક સાથે લોન્ચ કર્યા 9 સેટેલાઈટ

ઈસરોની વધુ એક અવકાશી સિદ્ધિ: PSLV મારફત OceanSat-3 સહીત એક સાથે લોન્ચ કર્યા 9 સેટેલાઈટ