ઈસરોએ સૂર્ય મિશન આદિત્ય-એલ 1 ની તારીખ કરી જાહેર; 2 જી સપ્ટેમ્બરે 11:50 વાગે  શ્રીહરિકોટા અવકાશ મથકેથી કરશે લોન્ચ

ઈસરોએ સૂર્ય મિશન આદિત્ય-એલ 1 ની તારીખ કરી જાહેર; 2 જી સપ્ટેમ્બરે 11:50 વાગે શ્રીહરિકોટા અવકાશ મથકેથી કરશે લોન્ચ