સૂર્ય મીશન આદિત્ય એલ1 ના લોન્ચિંગનું  કાઉન્ટ ડાઉન શરુ: પૃથ્વીથી 15 લાખ કિમી દૂરથી સૂર્યનાં રહસ્યોનો કરશે અભ્યાસ, દેશભરમાં ઉત્સાહ-ઉતેજના

સૂર્ય મીશન આદિત્ય એલ1 ના લોન્ચિંગનું કાઉન્ટ ડાઉન શરુ: પૃથ્વીથી 15 લાખ કિમી દૂરથી સૂર્યનાં રહસ્યોનો કરશે અભ્યાસ, દેશભરમાં ઉત્સાહ-ઉતેજના