ઈઝરાયેલની કટ્ટરપંથી સરકારે પેલેસ્ટાઈનના ધ્વજ પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ, બંને દેશો વચ્ચે ફરી યુદ્ધ થવાની શક્યતા

ઈઝરાયેલની કટ્ટરપંથી સરકારે પેલેસ્ટાઈનના ધ્વજ પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ, બંને દેશો વચ્ચે ફરી યુદ્ધ થવાની શક્યતા