14 વર્ષથી અટવાયેલા ગેસ પાઈપલાઈન પ્રોજકેટને લઈ ઈરાને પાકિસ્તાનને આપી 18 અબજ ડોલરનો દંડ લગાવવાની ધમકી

14 વર્ષથી અટવાયેલા ગેસ પાઈપલાઈન પ્રોજકેટને લઈ ઈરાને પાકિસ્તાનને આપી 18 અબજ ડોલરનો દંડ લગાવવાની ધમકી