23 ડિસેમ્બરે કોચીમાં થશે  IPLનું મીની ઑક્શન: દસેય ટીમોના પર્સમાં પાંચ કરોડનો વધારો

23 ડિસેમ્બરે કોચીમાં થશે IPLનું મીની ઑક્શન: દસેય ટીમોના પર્સમાં પાંચ કરોડનો વધારો