વિશ્વની શ્રેષ્ઠ 100 કંપનીઓની યાદીમાં 64મા ક્રમે ઈન્ફોસિસ એક માત્ર  ભારતીય કંપની, વિશ્વભરમાં તેના 3 લાખથી વધુ કર્મચારીઓને આપે છે રોજગારી

વિશ્વની શ્રેષ્ઠ 100 કંપનીઓની યાદીમાં 64મા ક્રમે ઈન્ફોસિસ એક માત્ર ભારતીય કંપની, વિશ્વભરમાં તેના 3 લાખથી વધુ કર્મચારીઓને આપે છે રોજગારી