વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે કર્યું નવા સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન, બહાર પાડ્યો 75 રૂપિયાનો સિક્કો; કહ્યું- ‘આ દેશના 140 કરોડ લોકોનાં સપનાનું પ્રતિબિંબ છે, આપણી લોકશાહીનું મંદિર છે’

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે કર્યું નવા સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન, બહાર પાડ્યો 75 રૂપિયાનો સિક્કો; કહ્યું- ‘આ દેશના 140 કરોડ લોકોનાં સપનાનું પ્રતિબિંબ છે, આપણી લોકશાહીનું મંદિર છે’