2023 બજેટને પીએમ મોદીએ ગણાવ્યું આશાનું બજેટ: કહ્યું- બધાની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરશે, અસ્થિર વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા માટે પણ ઉજ્જવળ કિરણ સાબિત થશે

2023 બજેટને પીએમ મોદીએ ગણાવ્યું આશાનું બજેટ: કહ્યું- બધાની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરશે, અસ્થિર વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા માટે પણ ઉજ્જવળ કિરણ સાબિત થશે