ભારતીય મહિલાઓ પાસે છે દુનિયાના લગભગ 11 ટકા ભાગનું સોનું; આ સોનું જર્મની, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ અને અમેરિકા જેવા દેશોના કુલ સોના પણ કરતાં વધુ છે

ભારતીય મહિલાઓ પાસે છે દુનિયાના લગભગ 11 ટકા ભાગનું સોનું; આ સોનું જર્મની, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ અને અમેરિકા જેવા દેશોના કુલ સોના પણ કરતાં વધુ છે