સૌરાષ્ટ્રને ‘વંદેભારત’ટ્રેનની ભેટ: આગામી રવિવારથી જામનગર-અમદાવાદ વચ્ચે દોડશે વંદે ભારત ટ્રેન, આજથી ટ્રાયલ શરૂ કરાયું

સૌરાષ્ટ્રને ‘વંદેભારત’ટ્રેનની ભેટ: આગામી રવિવારથી જામનગર-અમદાવાદ વચ્ચે દોડશે વંદે ભારત ટ્રેન, આજથી ટ્રાયલ શરૂ કરાયું