બ્રિટનમાં ક્વીનની હત્યા કરવા મહેલમાં ઘુસનાર ભારતીય મૂળનો યુવક દેશદ્રોહી જાહેર, 31 માર્ચના રોજ સંભળાવશે સજા, યુવકે કહ્યું- જલિયાંવાલા બાગનો બદલો લેવા માંગુ છું

બ્રિટનમાં ક્વીનની હત્યા કરવા મહેલમાં ઘુસનાર ભારતીય મૂળનો યુવક દેશદ્રોહી જાહેર, 31 માર્ચના રોજ સંભળાવશે સજા, યુવકે કહ્યું- જલિયાંવાલા બાગનો બદલો લેવા માંગુ છું