લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જમાં ભારતીય કંપનીઓના ડાયરેક્ટ લિસ્ટિંગ પર વિચારણા કરી રહ્યા છે UK ના નાણા મંત્રી

લંડન સ્ટોક એક્સચેન્જમાં ભારતીય કંપનીઓના ડાયરેક્ટ લિસ્ટિંગ પર વિચારણા કરી રહ્યા છે UK ના નાણા મંત્રી