ગુજરાતના પોરબંદર નજીક ભારતીય જળસીમામાં એક ફિશિંગ બોટમાં લાગી આગ, કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા સાત માછીમારનું સફળ રેસ્ક્યૂ-ઓપરેશન

ગુજરાતના પોરબંદર નજીક ભારતીય જળસીમામાં એક ફિશિંગ બોટમાં લાગી આગ, કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા સાત માછીમારનું સફળ રેસ્ક્યૂ-ઓપરેશન