ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ અને ગુજરાત ATS એ દ્વારકામાં ઓખા નજીક દરિયામાંથી 300 કરોડનાં ડ્રગ્સ અને હથિયારો સાથે 10 પાકિસ્તાનીની ધરપકડ કરી

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ અને ગુજરાત ATS એ દ્વારકામાં ઓખા નજીક દરિયામાંથી 300 કરોડનાં ડ્રગ્સ અને હથિયારો સાથે 10 પાકિસ્તાનીની ધરપકડ કરી