ન્યૂઝીલેન્ડ સિરીઝ પહેલાં શ્રેયસ અય્યર ઈજાને કારણે ભારતની ટીમમાંથી બહાર, સૂર્યકુમાર યાદવને મળી શકે છે સ્થાન

ન્યૂઝીલેન્ડ સિરીઝ પહેલાં શ્રેયસ અય્યર ઈજાને કારણે ભારતની ટીમમાંથી બહાર, સૂર્યકુમાર યાદવને મળી શકે છે સ્થાન