ભારતે કર્યું ન્યુ જનરેશન બૈલિસ્ટિક મિસાઈલ ‘અગ્નિ પ્રાઈમ’ નું સફળ પરીક્ષણ, 2000 કિમી સુધીના લક્ષ્યને મારવામાં છે સક્ષમ

ભારતે કર્યું ન્યુ જનરેશન બૈલિસ્ટિક મિસાઈલ ‘અગ્નિ પ્રાઈમ’ નું સફળ પરીક્ષણ, 2000 કિમી સુધીના લક્ષ્યને મારવામાં છે સક્ષમ