વિશ્વમાં સૌથી વધુ હથિયારોનું વેચાણ કરનારા દેશોમાં અમેરિકા પહેલા નંબર પર આવે છે અને હથિયાર ખરીદનારા દેશોમાં ભારત પ્રથમ ક્રમે છે

વિશ્વમાં સૌથી વધુ હથિયારોનું વેચાણ કરનારા દેશોમાં અમેરિકા પહેલા નંબર પર આવે છે અને હથિયાર ખરીદનારા દેશોમાં ભારત પ્રથમ ક્રમે છે