સમુદ્રમાં દુશ્મનોની હવે ખેર નહિ: આજે નૌકાદળમાં સામેલ થશે પાંચમી કલવરી ક્લાસ સબમરીન ‘વાગીર’, અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ‘મેક ઇન ઇન્ડિયા’ પ્રોજેક્ટ

સમુદ્રમાં દુશ્મનોની હવે ખેર નહિ: આજે નૌકાદળમાં સામેલ થશે પાંચમી કલવરી ક્લાસ સબમરીન ‘વાગીર’, અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો ‘મેક ઇન ઇન્ડિયા’ પ્રોજેક્ટ