આજથી મુંબઈમાં શરુ થશે વિપક્ષી ગઠબંધન ‘INDIA’ની ત્રીજી બેઠક, વિપક્ષી એકતાની આ બેઠકમાં 28 પક્ષો ભાગ લે તેવી સંભાવના; લોગો અને કન્વીનર નક્કી થવાની પણ શક્યતા

આજથી મુંબઈમાં શરુ થશે વિપક્ષી ગઠબંધન ‘INDIA’ની ત્રીજી બેઠક, વિપક્ષી એકતાની આ બેઠકમાં 28 પક્ષો ભાગ લે તેવી સંભાવના; લોગો અને કન્વીનર નક્કી થવાની પણ શક્યતા