ભારતની પહેલી સ્વદેશી મોબાઇલ ઑપરેટિંગ સિસ્ટમ BharOS નું સફળ ટેસ્ટિંગ, હવે ઍન્ડ્રૉઇડ અને આઇઓએસ પર અવલંબિત નહિ રહેવું પડે

ભારતની પહેલી સ્વદેશી મોબાઇલ ઑપરેટિંગ સિસ્ટમ BharOS નું સફળ ટેસ્ટિંગ, હવે ઍન્ડ્રૉઇડ અને આઇઓએસ પર અવલંબિત નહિ રહેવું પડે