સિંધુ જળ સમજૂતીમાં સમીક્ષા મામલે ભારતે પાકિસ્તાનને મોકલી નોટિસ; 90 દિવસની અંદર સરકાર સાથે વાતચીત કરવા કહ્યું

સિંધુ જળ સમજૂતીમાં સમીક્ષા મામલે ભારતે પાકિસ્તાનને મોકલી નોટિસ; 90 દિવસની અંદર સરકાર સાથે વાતચીત કરવા કહ્યું