ભારત સરકારે હજ પોલિસીમાં કર્યા ફેરફાર; હજની અરજી મફત અને હજ યાત્રીઓને 50 હજાર સુધીનું મળશે ડિસ્કાઉન્ટ

ભારત સરકારે હજ પોલિસીમાં કર્યા ફેરફાર; હજની અરજી મફત અને હજ યાત્રીઓને 50 હજાર સુધીનું મળશે ડિસ્કાઉન્ટ