સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી વધુ ગાય ભારત દેશ પાસે છે. ભારતમાં પશુઓની કુલ વસ્તી 28 કરોડથી પણ વધુ છે

સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી વધુ ગાય ભારત દેશ પાસે છે. ભારતમાં પશુઓની કુલ વસ્તી 28 કરોડથી પણ વધુ છે