વિશ્વમાં ભારત અને બાંગ્લાદેશ એવા દેશ છે કે જેની દરેક પ્રોડક્ટ પર એમઆરપી (MRP) રેટ લખવામાં આવે છે.

વિશ્વમાં ભારત અને બાંગ્લાદેશ એવા દેશ છે કે જેની દરેક પ્રોડક્ટ પર એમઆરપી (MRP) રેટ લખવામાં આવે છે.