પશ્ચીમી દેશોએ રશિયાના ક્રૂડ તેલની ખરીદી બંધ કર્યાનો ભારતને મળ્યો મોટો લાભ; ભારતે કરી 60 ડોલરથી પણ ઓછા ભાવે ક્રૂડની ખરીદી

પશ્ચીમી દેશોએ રશિયાના ક્રૂડ તેલની ખરીદી બંધ કર્યાનો ભારતને મળ્યો મોટો લાભ; ભારતે કરી 60 ડોલરથી પણ ઓછા ભાવે ક્રૂડની ખરીદી