કેનેડાએ હરદીપ સિંહની હત્યામાં ભારતની સંડોવણીનો આરોપ લગાવી ભારતીય રાજદ્વારીને હટાવતા ભારતનો વળતો જવાબ; કેનેડાના રાજદ્વારીને પાંચ દિવસમાં ભારત દેશ છોડવાનો આદેશ

કેનેડાએ હરદીપ સિંહની હત્યામાં ભારતની સંડોવણીનો આરોપ લગાવી ભારતીય રાજદ્વારીને હટાવતા ભારતનો વળતો જવાબ; કેનેડાના રાજદ્વારીને પાંચ દિવસમાં ભારત દેશ છોડવાનો આદેશ