વિદેશથી આવતા વિમાની મુસાફરોને હવે એર સુવિધા ડેકલેરેશન આપવું નહિ પડે;  કોવિડ કાળ સમયે દાખલ કરાયેલી પ્રક્રિયાનો અંત લવાયો

વિદેશથી આવતા વિમાની મુસાફરોને હવે એર સુવિધા ડેકલેરેશન આપવું નહિ પડે; કોવિડ કાળ સમયે દાખલ કરાયેલી પ્રક્રિયાનો અંત લવાયો